Category: General

PICO

PICO ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากทั่วโลกPICO ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากทั่วโลก

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด หรือ PICO  ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเครื่องมือวัดและควบคุมเกี่ยวกับงานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมีคอล ทั้งนี้ PICOยังได้มีการขยายกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และผู้ประกอบการรายย่อย ทาง PICO ได้เล็งเห็นความสำคัญหลักการในการพัฒนาการทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน